Ανακουφιστική θεραπεία
Διατροφική υποστήριξη
Ψυχολογική Υποστήριξη
Αυξητικοί Παράγοντες
Χρηστικές Πληροφορίες Ασφαλιστικά Ταμεία - Πιστοποιητικά - Συντάξεις

 

Ασφαλιστικά Ταμεία - Πιστοποιητικά - Συντάξεις

Εκτύπωσέ το Στείλτο σε ένα φίλο

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι ενδεικτικές προς πληροφόρησή σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Δεν ισχύουν τα ίδια σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ολοκληρωμένα προγράμματα και ενημέρωση θα τη λάβετε από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Πώς εκδίδονται τα πιστοποιητικά υγείας;

Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών. Συνήθως η έκδοση ενός πιστοποιητικού υγείας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τον άρρωστο ή το περιβάλλον του προϋποθέτει γραπτή αίτηση στη γραμματεία του ιδρύματος, από τον ίδιο τον ασθενή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Αυτή, στη συνέχεια, μεταβιβάζεται στον θεράποντα ιατρό ο οποίος συντάσσει και υπογράφει το αιτούμενο πιστοποιητικό. Η εξέταση του αρρώστου προ της έκδοσης ενός πιστοποιητικού θεωρείται απαραίτητη. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έκδοση ενός πιστοποιητικού μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Μόνο από δημόσιο νοσοκομείο μπορώ να λάβω νόμιμο πιστοποιητικό;

Κάθε εκδιδόμενο πιστοποιητικό ή γνωμάτευση εφόσον εκδίδεται με τους νόμιμους τύπους έχει την ίδια ισχύ είτε προέρχεται από δημόσιο νοσοκομείο είτε από ιδιωτικό θεραπευτήριο είτε από ιδιώτη ιατρό ενώπιον όλων των αρχών. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του ιατρού και αναγράφουν οπωσδήποτε το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και το όνομα του λήπτη του πιστοποιητικού.

Χρειάζεται ιατρικό ενημερωτικό σημείωμα ή ιατρικό πιστοποιητικό για τα ασφαλιστικά ταμεία και τις επιτροπές;

Για κατάθεση οποιονδήποτε δικαιολογητικών σε ασφαλιστικά ταμεία ή φορείς απαιτείται πιστοποιητικό υγείας του αρρώστου και όχι ενημερωτικό σημείωμα.

Δικαιολογούν τα ταμεία χρηματική βοήθεια σε περίπτωση που κάποιος πάσχει από κάποια ασθένεια;

Συνήθως σε περιπτώσεις ανίατων ασθενειών που προκαλούν μεγάλο ποσοστό αναπηρίας στον πάσχοντα, ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να ζητήσει σύνταξη η οποία είναι ανάλογη των χρόνων προϋπηρεσίας του. Τα επιπλέον βοηθήματα σε πάσχοντες κατάκοιτους εξαρτώνται από το ταμείο του κάθε ασφαλιζόμενου.

Όταν μετακινείται ένας ασθενής από άλλη περιοχή για εξειδικευμένη θεραπεία έχει να λαμβάνει έξοδα μετακίνησης από το ταμείο του;

Συνήθως τα ταμεία δικαιολογούν έξοδα μετακίνησης στους ασφαλισμένους τους που υποβάλλονται σε εξειδικευμένες θεραπείες σε κέντρα μακριά από την περιοχή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ταμείο παρέχει έτοιμα έντυπα τα οποία συμπληρώνει ο θεράπων ιατρός την ημέρα της θεραπείας του αρρώστου και κατατίθενται προς είσπραξη μαζί με τη χρηματική απόδειξη προς καταβολή αποζημίωσης.

Πότε μπορεί κάποιος ασθενής να συνταξιοδοτηθεί;

Συνήθως μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αυτοί που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ή πάσχουν από ασθένειες που δεν τους επιτρέπουν να εργαστούν. Η πιστοποίηση της αναπηρίας ή της πάθησης γίνεται με τη χορήγηση ανάλογου πιστοποιητικού από τον θεράποντα ιατρό. Αυτό κατατίθεται στο ασφαλιστικό ταμείο του ενδιαφερόμενου μαζί με άλλα έγγραφα (π.χ. χρόνος εργασίας) και μετά από εξέταση από αρμόδια επιτροπή του ταμείου χορηγείται ή όχι mη σύνταξη. Ειδικά για ΙΚΑ και ΟΓΑ μπορείτε ν απευθυνθείτε για την κατάθεση των δικαιολογητικών και στα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Σε περίπτωση θανάτου μπορεί να λάβει τη σύνταξη η/ο σύζυγος ή τα παιδιά του θανόντος;

Μπορεί πράγματι η σύνταξη να ληφθεί από την/τον σύζυγο ή τα τέκνα του ασφαλιζόμενου. Ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα απαιτούνται δικαιολογητικά και τίθενται ορισμένες προϋποθέσεις όπως ηλικία συζύγου ή τέκνων, παλαιός ή νέος ασφαλιζόμενος κ.ά., για τα οποία πρέπει να ρωτήσετε το ταμείο σας για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 

Αρχική Σελίδα  |  Σύνδεσμοι  |  Επικοινωνία

 

Concept:

Web Design & Web development: